Søknader og tilskuddsordninger

Betong Consult AS har god kompetanse på utarbeidelse av ulike typer søknader, både når det gjelder søknader til kulturmyndighetene eller søknader i byggeprosjekter.  I forbindelse med disse søknadene, og ellers i gjennomføring av ulike prosjekter med fredete og bevaringsverdige bygninger, har selskapet i over 30 år hatt et godt samarbeid med kulturmyndighetene.

Søknader kan være både kompliserte, utfordrende og tidkrevende. Dokumentasjon; historikk, dagens tilstand, bruksområde, produktbruk med produktdatablad, tegninger, fotos o.l. må fremskaffes. Det må gis gode begrunnelser for hvorfor tiltaket ønskes gjennomført, og det må fremlegges tidsplan og evt. budsjett med finansieringsplan. Det kan derfor ta lang tid å fremskaffe disse nødvendige opplysningene som er et viktig underlag til søknaden. En god og gjennomarbeidet søknad gir bedre forutsetninger for godkjennelse av søknaden.

Vi kan blant annet bistå med følgende søknadstyper:

  •   Dispensasjonssøknader – tillatelse til endringer av fredet kulturminne

Det pålegges eier av fredet bygning et viktig ansvar, og alle endringer/inngrep utover alminnelig vedlikehold krever dispensasjon fra kulturminneloven. Dette kan være søknader til Riksantikvaren, eksempelvis graving i fredet grunn, eller søknad til Fylkeskommunen om tillatelse til endring/inngrep i fredet kulturminne.

Riksantikvaren

 

  •   Søknad om tilskuddsmidler

Det finnes en rekke tilskuddsordninger for private eiere av fredete anlegg; statlige, regionale og kommunale tilskuddsordninger og andre private ordninger. Særlig prioritert er tiltak som gir merkostnader som følge av antikvariske krav. Riksantikvaren fordeler årlig økonomiske midler til slike tiltak til Fylkeskommunene.  (I 2018 – 153 millioner). Private eiere av fredete kulturminner kan søke i tilhørende Fylkeskommune/Kommune. Søknadsprosedyrene kan være noe avvikende i de ulike Fylkeskommunene/Kommunene.

Kulturminnefondet gir tilskudd til private eiere av verneverdige kulturminner for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer.  Utover disse ordningene finnes også SMIL (spesielle miljøtiltak i landbruket), private stiftelser, fond og annet.

Generelt for tilskuddsordninger er at påbegynte og sluttførte prosjekter normalt ikke prioriteres.

Tilskuddsordninger har stort sett årlige søknadsfrister som varierer.

Kulturminnefondet

 

  •   Sluttrapporter / sluttdokumentasjon

Innvilget dispensasjon fra kulturminneloven til endring/inngrep i fredet kulturminne eller utbetaling av tilskudd krever sluttrapportering etter ferdigstillelse av tiltak. Sluttdokumentasjon skal beskrive det gjennomførte tiltaket før og etter endring/inngrep vedlagt fotodokumentasjon og evt. tegningsmateriale. I forbindelse med utbetaling av tilskudd skal også byggeregnskap med kopi av faktura fremlegges.

  •   Byggesøknader

Vi kan bistå med byggesøknader til påbygg, tilbygg, nybygg eller i rehabiliteringsprosjekter hvor byggesøknad er påkrevd. Videre kan vi også bistå med prøvetaking, analyser og utarbeidelse miljøsaneringsrapporter og avfallsplaner.

 

architecture-1857175__340