Tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering kan utføres både innvendig og utvendig, på deler av en bygning, eller på hele bygningen, samt utenforliggende arealer med tanke på dreneringsproblematikk m.m.

Rapportene inneholder også vanligvis forslag til tiltak, og/eller forslag til elementer i bygningen som krever større oppmerksomhet eller tilleggsundersøkelser.

Andre tilstøtende spesielle undersøkelser kan f.eks bestå av råte, muggsopp, hussopp og andre fuktrelaterte problemer i mur og trevirke.

Vi har bred kompetanse f.eks innen sopp/råte problematikk, foretar prøvetaking og bistår med analyser. Vi foretar vurderinger og forslag til utbedringer både med byggtekniske hensyn for øyet og med hensyn til HMS, arbeidsmiljø og regelverk.

I forbindelse med utbedringer på fredete eller verneverdige eiendommer bistår vi byggherre med å finne metode for delutskiftning, innfellinger og bevaringskrav fra antikvariske myndigheter.
Vi utarbeider også tilstandsrapporter som kan danne grunnlag for etablering av drifts- og vedlikeholdsprogrammer for eiendomsforvaltere. Innhenting av dokumentasjon for tidligere faser i byggets historikk, sammen med en omfattende registrering av dagens kvaliteter og tilstand kan danne et godt grunnlag for kostnadsbesparende og forutsigbare vedlikeholds rutiner og økonomistyring i fremtiden.