VÄGVERKET, SVERIGE

SMÖGENBROEN OG NÖTESUNDSBROEN

Vurdering av korrosjonsskader på bropilar ved

EKP-målinger over og under vann