TILSTANDSVURDERING

Tilstandsvurdering kan utføres både innvendig og utvendig, på deler av en bygning, eller på hele bygningen, samt utenforliggende arealer med tanke på dreneringsproblematikk m.m.

  • Tilstandsanalyse av byggverk i henhold til NS 3424, nivå 1, 2 eller 3 

  • Tilstandsanalyse av verneverdig/antikvariske byggverk i henhold til NS-EN 16096 

  • Spesial tilpassede tilstandsanalyser 

Betong Consult AS utfører tilbudsbefaring uten kostnad for oppdragsgiver, der vi avklarer kundens behov og kommer med forslag til tilstandsvurdering, prøvebehov og rapport form. 

Basert på tilstandsvurderingen utarbeides det en tilstandsrapport av byggverkets tilstand, herunder også mangler og svekkelser. 

Hvis material prøver inngår i oppdraget, vedlegges egne analyserapporter for hver materialanalyse. 

Rapporten vil alltid inneholde bildedokumentasjon, eventuelt tegningsdetaljer og skisser for å klargjøre og illustrere funn og vurderinger. 

Gradering av tilstand på en bygning

Tilstandsrapport er en rapport om en bygnings vedlikeholdsmessige stand.

Rapporten skal beskrive bygningens tilstand, herunder mangler og svekkelser. En tilstandsanalyse av en bygning, som leder frem til en tilstandsrapport, er vanligvis utført i henhold til Norsk Standard 3424 (NS 3424:2012).

En tilstandsanalyse kan foretas på tre ulike analysenivåer (nivå 1-3), som har ulik grundighet og dybde.

Nivå 1

tilstandsregistrering

Nivå 1

På nivå 1 foretas en tilstandsregistrering bestående av visuelle observasjoner og enkle målinger (om nødvendig).

Nivå 2

prøvetaking og nærmere undersøkelser

Nivå 2

Nivå 2 utføres med enkel prøvetaking og nærmere undersøkelser av problemstillinger som blir avdekket under en visuell registrering. Dokumentasjons nivå i form av bilder, skisser og tegninger medtas i større grad enn i nivå 1. På dette nivået vil det bli utarbeidet en hastetabell for skader, samt en matrise for vedlikeholds intervaller.

Nivå 3

prøveprogram

Nivå 3

For nivå 3 kan være tale om destruktive inngrep i bygningen og undersøkelser i laboratorium. For dette nivået utarbeides et prøveprogram med begrunnelse for anbefalte prøver og analyser, samt tolke og konsekvens utrede analyserapporter i hovedrapporten på et høyt teknisk nivå.

Tilstandsrapport tilpasses eiers spesielle behov.

Betong Consult AS utfører ikke mal-baserte tilstandsrapporter. Hver tilstandsundersøkelse og tilstandsrapport tilpasses eiers spesielle behov som avklares på forhånd. Det er også vår erfaring at tilstandsrapporten skal utarbeides og tilpasses eiers/oppdragsgivers tekniske nivå, slik at det som omhandles i rapporten er forståelig for brukeren. I mange tilfeller skal rapporten benyttes av brukere med ulike tekniske nivåer, særlig i de tilfeller der rapporten ligger til grunn for større skisseprosjekter/forprosjekter for totalrehabilitering eller ombygging og modernisering. I slike tilfeller utarbeides en tilstandsrapport basert på at tekniske detaljer og avklaringer leveres som vedlegg til de fagrådgivere som skal inn i prosjektet på et senere tidspunkt. For noen oppdragsgivere utarbeider vi også tilstandsundersøkelse med konsekvensutredning, grovprosjektering av anbefalte løsninger og grovkalkyler i samme dokument. Dette avtales spesielt. Uavhengig av nivå 1-3 vil vi alltid basere tilstandsundersøkelsen og rapporten på byggets premisser. I så henseende vil historikk og tegninger være en viktig del av forarbeidene til selve tilstandsbefaringen. Vårt team har lang erfaring og et godt kontaktnett for å fremskaffe historikk, men oppdragsgiver kan redusere kostnader for slik innhenting med å utføre dette arbeidet selv fra egne arkiver, eller alle offentlige arkiver o.l.

Dronning-Maudsgate

Oppspist armering

Rapportene inneholder også vanligvis forslag til tiltak, og/eller forslag til elementer i bygningen som krever større oppmerksomhet eller tilleggsundersøkelser.

UTFYLLENDE RAPPORTER

Andre tilstøtende spesielle undersøkelser kan f.eks bestå av råte, muggsopp, hussopp og andre fuktrelaterte problemer i mur og trevirke.

Vi har bred kompetanse f.eks innen sopp/råte problematikk, foretar prøvetaking og bistår med analyser. Vi foretar vurderinger og forslag til utbedringer både med byggtekniske hensyn for øyet og med hensyn til HMS, arbeidsmiljø og regelverk.

I forbindelse med utbedringer på fredete eller verneverdige eiendommer bistår vi byggherre med å finne metode for delutskiftning, innfellinger og bevaringskrav fra antikvariske myndigheter.
Vi utarbeider også tilstandsrapporter som kan danne grunnlag for etablering av drifts- og vedlikeholdsprogrammer for eiendomsforvaltere. Innhenting av dokumentasjon for tidligere faser i byggets historikk, sammen med en omfattende registrering av dagens kvaliteter og tilstand kan danne et godt grunnlag for kostnadsbesparende og forutsigbare vedlikeholds rutiner og økonomistyring i fremtiden.